Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1944 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1945)Κωδικός: 105445Έτος έκδοσης: 1973Συγγραφέας: Γ.Ε.Σ. / Δ/νσις Ιστορίας ΣτρατούΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1944 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1945)
Tιμή Καταλόγου:31.80
Έκπτωση:21%
Τελική Τιμή:25.00€

Εις τον ανά χείρας τόμον εκτίθενται τα αμέσως προ της απελευθερώσεως της Ελλάδος από των γερμανικών και βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής και των μετά τούτων συνεργαζομένων φασιστικών δυνάμεων της Ιταλίας γεγονότα και εν συνεχεία η περίοδος της απελευθερώσεως της χώρας και της ανασυγκροτήσεως του κράτους και του στρατού μέχρι τέλους του έτους 1945, με τα μεσολαβήσαντα κατά την περίοδον ταύτην αιματηρά γεγονότα εν Πελοποννήσω, το στασιαστικόν κίνημα του ΚΚΕ κατά Δεκέμβριον και την υπογραφείσαν συμφωνίαν της Βαρκίζης.
Κατά την συγγραφήν του παρόντος τόμου αντιμετωπίσθησαν σοβαρώταται δυσχέρειαι, λόγω ελλείψεως επαρκών επισήμων ιστορικών στοιχείων, μη τηρηθέντων κατά την αρχικήν ανασυγκρότησιν του κράτους ή απολεσθέντων λόγω των γεγονότων, τα οποία επηκολούθησαν την απελευθέρωσιν της χώρας, μη εξαιρουμένων ούτε των από Βρεττανικής πλευράς αναγκαιούντων στοιχείων δια την επέμβασιν και δράσιν των βρεττανικών στρατευμάτων.
Λόγω των αιτίων τούτων η προσπάθεια ανευρέσεως στοιχείων ικανών να διαφωτίσωσι την ιστορικήν αλήθειαν, εστράφη προς διαφόρους άλλας πηγάς και κυρίως εις μεταγενεστέρως εκδοθέντα συγγράμματα, ελληνικά, βρεττανικά και γερμανικά δια των οποίων επεζητήθη η διασταύρωσις των γεγονότων και η ιστορική κατοχύρωσις τούτων.
Μεταξύ τούτων δια τα πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα εχρησιμοποιήθησαν κυρίως τα εκδοθέντα Απομνημονεύματα τον Βρεττανού Πρωθυπουργού Ουίνστων Τσώρτσιλ, τα συγγράμματα του Έλληνος Πρωθυπουργού Παπανδρέου Γεωργίου "Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος" και του Υπουργού της Κυβερνήσεως Τσάτσου Θεμιστοκλή "Αι παραμοναί της Απελευθερώσεως" και το βιβλίον του Χρήστου Ζαλοκώστα "Το χρονικόν της Σκλαβιάς" και Παν. Κανελλοπούλου "Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου. 1939-1945".
Δια τα καθαρώς στρατιωτικά γεγονότα εχρησιμοποιήθηκαν αι διασωθείσαι εκθέσεις των διαφόρων διοικήσεων μονάδων και τμημάτων του στρατού, αι εκθέσεις των Αστυνομικών Τμημάτων της Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής, διάφορα δελτία πληροφοριών της Βρεττανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Αθηνών και τα περιελθόντα εις χείρας έγγραφα και διαταγαί των Γερμανικών Διοικήσεων, κυρίως του κατασχεθέντος αρχείου της Διοικήσεως Φρουρίου Κρήτης. [...] (Από την εισαγωγή του Πέτρου Τυπάλδου, συνταγματάρχη)

Ι. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
Η πολιτική και διπλωματική κατάστασις εις την Ελλάδα και εκτός αυτής
Η στρατιωτική κατάστασις εις την Ευρώπην και τα Βαλκάνια
Η υποταγή της Ρουμανίας εις την ΕΣΣΔ και τα παρασκήνια δια την βουλγαρικήν συνθηκολογήσιν
-Η συνθηκολόγησις της Βουλγαρίας
Η κατάστασις εις τας Αθήνας και ο διορισμός Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής
Τα βρεταννικά σχέδια NOHA'S ARK και MANNA
Παραλαβή όπλων εκ Μέσης Ανατολής
Η εξέλιξις της καταστάσεως εις τας Αθήνας και την λοιπήν Ελλάδα
Η συμφωνία της Καζέρτας
ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η απόφασις δια την εκκένωσιν της Ελλάδος
Η έναρξις εκκενώσεως της Ελλάδος
Τα επακολουθήσαντα την εκκένωσιν του Πύργου και των Καλαμών γεγονότα
Αι σφαγαί του Μελιγαλά, των Γαργαλιάνων και της Πύλου
Τα γεγονότα του Αχλαδοκάμπου, της Τριπόλεως και των Πατρών
Το Τάγμα Ασφαλείας Αγρινίου και η δράσις των ΕΟΕΑ κατά των Γερμανών

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Σελίδες: 446