Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Αποστολή «Περικλής»Κωδικός: 978-960-03-6056-1Έτος έκδοσης: 2016Εκδοτικός οίκος: Εκδόσεις ΚαστανιώτηΙστορία, Στρατιωτική ιστορία, Άμυνα στρατηγική, σχεδιασμός και έρευνα, Πολιτική άμυνα

Αποστολή «Περικλής»
Tιμή Καταλόγου:16.00
Έκπτωση:60%
Τελική Τιμή:6.40€

Η έκδοση των επί­ση­μων αρχείων του Γρα­φείου Στρα­τη­γι­κών Υπη­ρε­σιών (OSS) των ΗΠΑ που αφο­ρούν τις επι­κοι­νω­νίες μεταξύ της αμε­ρι­κα­νι­κής απο­στο­λής «Περι­κλής» του Εργα­τι­κού Γρα­φείου του OSS στο Κάιρο απο­τε­λεί σημα­ντική προ­σφορά στην ιστο­ρική ανά­λυση της ελλη­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας για εκείνη την κρί­σιμη εποχή.

Η απο­στολή «Περι­κλής», που λει­τουρ­γούσε κοντά στην ΠΕΕΑ και στην Κεντρική Επι­τροπή του ΕΑΜ, μας δίνει ένα πλού­σιο ερευ­νη­τικό υλικό με τα τηλε­γρα­φή­ματα και τις εκθέ­σεις για την κατά­σταση που επι­κρα­τούσε στην Ελλάδα, την οργά­νωση και τη λαϊκή απή­χηση του ΕΑΜ, τις πρώ­τες εκλο­γές στην ελεύ­θερη Ελλάδα, τους ιδε­ο­λο­γι­κούς και πολι­τι­κούς στό­χους της Ελεύ­θε­ρης Κυβέρ­νη­σης των Βου­νών.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 264
Θέματα: Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Άμυνα στρατηγική, σχεδιασμός και έρευνα , Πολιτική άμυνα
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα