Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄Συγγραφέας: Εταιρεία Κρητικών Σπουδών

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄
Τελική Τιμή:80.00€

Αθήναι 1938, σελ. η+646+2 αναδιπλούμενοι πίνακες εκτός κειμένου. ιδιωτική βιβλιοδεσία, δερμάτινη ράχη με χρυσοτυπίες.

Περιεχόμενα:

Αγγελάκις Εμμ.: Κριτική επί ενός ιστορικοθρησκευτικού πεζογραφήματος υπό τον τίτλον «Φυλλάδα για τζοί Τούρκους της Κρήτης», γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό το 1858.

Βενέρης Τιμόθεος: Νεόφυτος ο Πατελλάρος, ο πρώτος μητροπολίτης Κρήτης μετά την κατάκτησιν αυτής υπότων Τούρκων.

Βουρδουμπάκης Α.: Έμπαρος, κατάγραφοι ναοί, επιτύμβιοι στήλαι ανέκδοτοι.

Γεδεών Μ.: Ο Κύριλλος Λούκαρις.

Δαφέρμος Γ.: Μηλοποταμίτικα παιγνίδια και αστρονομικά.

Ζώης Λ.: Κρήτες εν Ζακύνθω.

Θεοτόκης Σ.: Ιάκωβος Φωσκαρίνης ή η Κρήτη το 1570.

Καλιτσουνάκης Ι.: Εισαγωγή.

Καλιτσουνάκης Ι.: Αι περί της Κρήτης εν τη δυτική Ευρώπη ειδήσεις, εκπνεούσης της Ενετοκρατίας εν τη νήσω.

Καλομενόπουλος Ν.: Η Κρήτη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.

Κιρμιζάκη Α.: Παροιμίες Πελεκάνου Σελίνου.

Κουρμούλης Γ.: Φωνητικά της Κρητικής διαλέκτου. Η προ του συνιζανομένου I δάσυνσις του τ  εις θ.

Κουρμούλης Γ.: Απάνω ‘ς το κεράσι.

Κουρμούλης Γ., Αρέτι, Αρκάδι, Αρσάνι κτό.

Κουρμούλης Γ.: Γερακοκούδουνα.

Κουρμούλης Γ.: Καλλαμαύκα- Καλλαμαύκι.

Κουρμούλης Γ.: Στροφός-στρόφος.

Κουρμούλης Γ.: ΄Ετσι-ίτσι.

Κουρμούλης Γ.: Ιστορικά έγγραφα εκ του αρχείου Ε. Αντωνιάδου.

Κύρου Α.: Η πνευματική ακμή της Κρήτης κατά τον ΙΕ΄και ΙΣΤ΄αιώνα.

Λιουδάκι Μ.: Οι ανωμαλίες των αντωνυμιών ε κ ε ί ν ο ς  και ε τ ο ύ  τ ο ς  ‘ς το ιδίωμα της Ανατολίκης Κρήτης.

Λιουδάκι Μ.: Μαντική και λατρεία στην Ανατολική Κρήτη.

Ludeke E.: Κρητικά τραγούδια.

Μέγας Γ.: Η Κρητική λαογραφία και η συμβολή των διδασκάλων εις αυτήν.

Ξηρουχάκης Αγαθ.: Το εμπόριον της Βενετίας μετά της Ανατολής κατά τον μεσαίωνα, επί τη βάσει των εμπορικών καταλόγων του Βαρθ. Πάξη.

Παντελάκης Ε.: Το Σινά και η Κρήτη.

Παπαδάκη Ε.: Λαογραφικά σύμμεικτα Σητείας.

Πρεβελάκις Μ. Η ιερά μονή του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η επιλεγομένη «Πρέβελη».

Πρωτοψάλτης Μ.: Η Κρητική Επανάστασις του 1821. Υπομνήματα Μιχ. Αφεντούλιεφ προς Ιωάν. Κωλέττην.

Ρεδιάδης Π.: Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρης.

Σήφακας Γ.: Η πολιορκία του Χάνδακος κατά τα απομνημονεύματα του στρατηγού του ενετικού πεζικού Ghiron Marquis de Ville.

Σπυριδάκις Γ., Σημασιολογικά και ετυμολογικά εις τον «Φουρτουνάτον».

Τωμαδάκης Ν.: Τουρκογραικικά.

Τωμαδάκης Ν.: Σλάβοι εν Κρήτη. Τα Καράνου- το Ροδοβάνι.

Τωμαδάκης Ν.: Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν των Κρητικών Επαναστάσεων. Α΄ Βιβλιογραφία αναφερομένη εις τα γεγονότα των ετών 1895, 1896, 1897 και 1898. 

Χατζιδάκις Γ.: Διά τους Κρήτας.

Χατζιδάκις Ν: Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Κρήτης. Τοπωνυμίαι του χωρίου Αργυρουπόλεως.

κ.ά.

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ