Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΪΧ (3 τόμοι)Κωδικός: ΛΑΒΣυγγραφέας: Shirer, WilliamΕκδοτικός οίκος: ΑΡΣΕΝΙΔΗ - ΕΥΡΩΠΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΪΧ (3 τόμοι)
Tιμή Καταλόγου:137.80
Έκπτωση:64%
Τελική Τιμή:50.00€

Αθήναι 1960, σελ. 640+624+632. Σκλ/δετοι οι 3τ μαζί. Χωρίς το αρχικό κάλυμμα.

Αι ερμηνείαι μου, δεν έχω αμφιβολίαν, θα αμφισβητηθούν υπό πολλών. Τούτο είναι αναπόφευκτον, καθόσον αι γνώμαι ουδενός ανθρώπου είναι αλάνθαστοι. Εκείναι τας οποίας διεκινδύνευσα ενταύθα δια να προσθέσω σαφήνειαν και βάθος εις την αφήγησιν ταύτην είναι απλώς το καλύτερον, εις το οποίον ηδυνήθην να καταλήξω από τας μαρτυρίας και με την γνώσιν και την πείραν που διέθετον.
Ο Αδόλφος Χίτλερ είναι πιθανώς ο τελευταίος των μεγάλων τυχοδιωκτών-κατακτητών κατά την παράδοσιν του Αλεξάνδρου, του Καίσαρος και του Ναπολέοντος, και το Τρίτο Ράϊχ η τελευταία αυτοκρατορία που ηκολούθησε τον δρόμον, εις τον οποίον εβάδισαν προηγουμένως η Γαλλία, η Ρώμη και η Μακεδονία. Η αυλαία έπεσεν επί της φάσεως ταύτης τη ιστορίας, επί τέλους, με την αιφνιδίαν εφεύρεσιν της βόμβας του υδρογόνου, των κατευθυνόμενων βλημάτων και των πυραύλων που δύνανται να σκοπευθούν δια να πλήξουν την σελήνην.
Εις την νέαν εποχήν μας των τρομακτικών, θανατηφόρων μηχανημάτων, η οποία αντικατέστησε τόσον γοργώς την παλαιοτέραν, ο πρώτος μέγας επιθετικός πόλεμος, εάν θα εγίνετο, θα εκραγή από αυτοκτόνους μικρούς τρελλούς, οι οποίοι θα πιέσουν εν ηλεκτρικόν κομβίον. Ο πόλεμος ούτος δεν θα διαρκέση πολύ και κανείς άλλος δεν θα τον ακολουθήση. Δεν θα υπάρξουν ούτε κατακτήσεις, αλλά μόνον τ' αποτεφρωμένα οστά των νεκρών εφ' ενός ακατοικήτου πλανήτου. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

-Πίναξ περιεχομένων Α΄ Τόμου:
Χαιρετισμοί προσωπικοτήτων
Βιογραφικόν σημείωμα του συγγραφέως
Πρόλογος συγγραφέως
Συντομογραφίες
Μέρος Πρώτον: Η Άνοδος του Αδόλφου Χίτλερ
Η γέννησις του Τρίτου Ράϊχ
Η γέννησις του Ναζιστικού Κόμματος
Βερσαλλίαι, Βαϊμάρη και το κίνημα της Μπυραρίας
Το πνεύμα του Χίτλερ και αι Ρίζαι του Τρίτου Ράϊχ
Μέρος Δεύτερον: Θρίαμβος και Σταθεροποίησις
Ο δρόμος προς την εξουσίαν
Αι τελευταίαι ημέραι της δημοκρατίας
Μέρος Τρίτον: Ο δρόμος προς τον Πόλεμον
Η Ναζιστικοποίησις της Γερμανίας
Η ζωή εις το Τρίτον Ράϊχ
Τα πρώτα βήματα
Παράδοξον, μοιραίον, ενδιάμεσον: Η πτώσις του Μπλόμπεργκ, του Φριτς, του Νωϋράτ και του Σαχτ
Άνσλους: Η αρπαγή της Αυστρίας
Ο δρόμος προς το Μόναχον
-Πίναξ Περιεχομένων Β΄ Τόμου:
Μέρος Πρώτον: Εις τας παραμονάς του πολέμου
Η Τσεχοσλοβακία παύει να υφίσταται
Η σειρά της Πολωνίας
Το Ναζιστικο-Σοβιετικόν Σύμφωνον
Αι τελευταίαι ημέραι της Ειρήνης
Η Έναρξις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Μέρος Δεύτερον: Πόλεμος: Αι πρώται νίκαι και το σημείον της στροφής
Η πτώσις της Πολωνίας
Πόλεμος στασιμότητος εις την Δύσιν
Η κατάκτησις της Δανίας και της Νορβηγίας
Νίκη εις την Δύσιν
Επιχείρησις Θαλάσσιος Λέων
Η αποτυχούσα εισβολή εις την Βρεττανίαν
-Πίναξ Περιεχομένων Γ΄ Τόμου:
Μέρος Πρώτον: Η κυριωτέρα φάσις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Μπαρμπαρόσσα: Η σειρά της Ρωσίας
Μια στροφή του ρεύματος
Η σειρά των Ηνωμένων Πολιτειών
Το μέγα σημείον στροφής: 1942 - Στάλινγκραντ και Ελ Αλαμέιν
Μέρος Δεύτερον: Η αρχή του Τέλους
Η Νέα Τάξις
Η πτώσις του Μουσσολίνι
Η συμμαχική εισβολή εις την Δυτικήν Ευρώπην και η απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ
Μέρος Τρίτον: Η πτώσις του Τρίτου Ράιχ
Η κατάκτησις της Γερμανίας
Το λυκόφως των θεών: Αι τελευταίαι ημέραι του Τρίτου Ράιχ
Ευχαριστίαι
Βιβλιογραφία
Ευρετήριον ονομάτων και θεμάτων

Κατάσταση: ΚΑΛΗ