Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828-1964 (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)Κωδικός: 36/837Συγγραφέας: Μαρκεζίνης, Σπυρίδων Β.Εκδοτικός οίκος: ΠΑΠΥΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828-1964 (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)
Tιμή Καταλόγου:150.00
Έκπτωση:57%
Τελική Τιμή:65.00€

Αθήνα 1966, σελ. 586+628+545+584. Σκληρό δέσιμο. Οι 4τ. μαζί.

Πρώτη, λοιπόν, επιδίωξίς μου υπήρξε να παρουσιάσω τους πρωταγωνιστάς ως ανθρώπους. Εχρησιμοποίησα προς τούτο όσας είχα πληροφορίας. Φυσικά εις την σύγχρονον περίοδον υπάρχουν και αι εξ ιδίας αντιλήψεως εντυπώσεις. Απέδωσα ιδιαιτέραν σημασίαν εις εκδηλώσεις του ιδίου προσώπου περί του οποίου γίνεται ο λόγος, είτε από κείμενά του είτε από πράξεις του. Ποτέ δεν με επηρέασε το πώς θα έπρεπε να είναι ή πώς θα ήθελα να είναι αυτοί πού περιγράφω, αλλά πώς υπήρξαν. Η παρουσίασις δεν γίνεται κατά τρόπον σχολαστικόν. Εις μίαν στιγμήν της ζωής του, που την θεωρώ πλησιεστέραν προς τον αναγνώστην, παρεμβάλλεται η περιγραφή του ανθρώπου. Συμβαίνει ενίοτε να γίνεται περισσότερον από μίαν φοράν. Αυτό νομίζω κάμνει το κείμενον περισσότερον ζωντανόν και πλέον ευχάριστον εις την ανάγνωσιν. Ο Καποδίστριας, π.χ., βιογραφείται όταν φθάνη εις την Ελλάδα και σκιαγραφείται μετά την δολοφονίαν του. Ο Όθων και η Αμαλία ζωγραφίζονται κατά περιόδους· διότι και μεταβάλλονται. Υπάρχουν σταθερά στοιχεία εις τους ανθρώπους και άλλα τα οποία από δευτερεύοντα καθίστανται πρωτεύοντα ή αντιστρόφως, ή και εμφανίζονται μεταγενεστέρως. Αυτά εξηγούνται εκάστοτε. Σπανίως υπάρχουν πολλαί σελίδες αφιερωμέναι εις ένα πρόσωπον εν συνεχεία. Αλλά υπάρχουν παρεμβολαί. Το ότι η μέθοδος αυτή είναι καλυτέρα δύναται ευκόλως να γίνη αντιληπτόν με την παρατήρηση ότι, αν ηκολουθείτο άλλη μέθοδος, θα υπήρχε κίνδυνος να εδίδετο εντύπωσις απλής παραθέσεως βιογραφιών ή συρραφής επεισοδίων.
Εις τον χρωματισμόν της εποχής απέδωσα επίσης ιδιαιτέραν σημασίαν. Πώς θα ήτο δυνατόν να αντιληφθώμεν τας αντιδράσεις του Όθωνος ή και του Γεωργίου Α' με τα δεδομένα της εποχής μας. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)


ΤΟΜΟΣ Α΄. Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1962

Εισαγωγή
Μέρος 1ον: Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1828-1831)
1. Εκλογή και άφιξις του Καποδιστρίου
Εκλογή Κυβερνήτου
Αντιδράσεις, συμφέροντα και ξέναι επιρροαί
Τα δάνεια της Ανεξαρτησίας
Η περιπέτεια των φρεγατών
Ποίος ο Κυβερνήτης
Ιδέαι και δράσις του Καποδιστρίου
Διπλωματική ιδιοφυΐα
Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
Καθ' οδόν προς την Ελλάδα
Μία ωμή εξήγησις
Η άφιξις του Κυβερνήτου
Εις Αίγιναν
2. Απολυταρχία του Καποδιστρίου
Αι Αθήναι στρατιωτική έδρα
Αι βάσεις του νέου κράτους
Η εκστρατεία του Μαιζόν
Κρίσιμοι χειρισμοί
Προετοιμασία εκλογών
3. Η διαμόρφωσις του πολιτεύματος
Η Δ' εις Άργος Συνέλευσις και ο Κυβερνήτης
Το έργον της Δ' Συνελεύσεως
Αι κατά του Κυβερνήτου κατηγορίαι
Ποίος υπέδειξε την υποψηφιότητα του Λεοπόλδου
4. Η παραίτησις του Λεοπόλδου [...]
5. Τα τρία κόμματα και αι στάσεις
6. Η δολοφονία του Κυβερνήτου
Τα μετά την δολοφονίαν του Καποδιστρίου (1831-1833)
Μέρος 2ον:
ΟΘΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1833-1843)
1. Η άφιξις του Όθωνος, η Αντιβασιλεία
2. Αι επί Αντιβασιλείας αναταραχαί
3. Ενηλικίωσις του Όθωνος
4. Κυβέρνησις Ρούντχαρτ
5. Προσωπικαί Κυβερνήσεις Όθωνος
6. Η 3 (15) Σεπτεμβρίου 1843
ΟΘΩΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1844-1862)
1. Το Σύνταγμα
2. Τα Μουσουρικά
3. Τα Πατσιφικά ή Παρκερικά
4. Η Κατοχή
5. Η αρχή του τέλους
6. Τα Ναυπλιακά και η έξωσις
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1862-1863)
1. Επικράτησις της Επαναστάσεως
2. Η εκλογή του Γεωργίου
3. Η Μεσοβασιλεία
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
Παράρτημα Κειμένων
Ευρετήριον του Α΄ τόμου
ΤΟΜΟΣ Β΄. Η Συνταγματική βασιλεία 1863-1909
Μέρος 3ον:
Ι. Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'
1. Η άφιξις του Γεωργίου Α'
2. Το Σύνταγμα του 1864
3. Η ένωσις της Επτανήσου
4. Η Κρητική Επανάστασις
5. Η σφαγή του Δήλεσι
6. Το Λαυρεωτικόν
7. Η κυβερνητική αστάθεια της πρώτης δεκαετίας
ΙΙ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1876-1896
1. Η καθιέρωσις του κοινοβουλευτισμού («η Δεδηλωμένη»)
2. Η Πανσλαβιστική πολιτική
3. Η κατά την βαλκανικήν κρίσιν ελληνική στάσις
4. Το Συνέδριον του Βερολίνου και η προσάρτησις της Θεσσαλίας
5. Η περίοδος των δύο κομμάτων
ΙΙΙ. Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897
1. Τα προηγηθέντα του πολέμου
2. Ο πόλεμος
3. Τα μετά την ήτταν
IV. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΟΣ
1. Ο πολιτικός κόσμος μετά την ήτταν του 1897
2. Ο Γεώργιος Θεοτόκης εις την αρχήν
3. Τα Ευαγγελικά
ΤΟΜΟΣ Γ΄. Η μεγάλη εξόρμησις 1909-1922
Εισαγωγικόν σημείωμα
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1909
Ι. ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ
1. Το Μακεδονικόν
2. Το Κρητικόν
3. Η ομάς των Ιαπώνων
4. Η επανάστασις των Νεοτούρκων του 1908
5. Η διεθνής κατάστασις και το Ανατολικόν ζήτημα
6. Η κατάστασις εις την Ελλάδα κατά το 1909
ΙΙ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1909
1. Τα αίτια του κινήματος
2. Η αντίδρασις του βασιλέως
3. Αι πρώται ενέργειαι
4. Η πρόσκλησις του Βενιζέλου
5. Κυβέρνησις Στ. Δραγούμη και διαδικασία αναθεωρήσεως
ΙΙΙ. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ
Τα προηγηθέντα της αναθέσεως της εντολής
Η πρώτη κυβέρνησις Ε. Βενιζέλου και η πάλη με τα παλαιά κόμματα
Η σύγκλησις της διπλής αναθεωρητικής βουλής
Ανάλυσις της Αναθεωρήσεως του 1911
Το γλωσσικόν ζήτημα κατά την αναθεώρησιν του 1911
Το δημιουργικόν έργον της εποχής
Αι εις Κρήτην εξελίξεις
Ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος του 1911
Αι χώραι της Βαλκανικής εις τας παραμονάς του πολέμου
Το ιστορικόν της συμμαχίας των κρατών της Βαλκανικής
Μέρος 5ον: ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913
Ι. Ο Α' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η κήρυξις του πολέμου κατά της Τουρκίας
Η πρώτη φάσις των επιχειρήσεων
Ελληνικαί επιχειρήσεις εις το μέτωπον της Μακεδονίας
Ο κατά θάλασσαν αγών
Το Μέτωπον της Ηπείρου
Η Κρήτη και η Σάμος
Η δολοφονία του βασιλέως Γεωργίου Α'
Αι εις το Λονδίνον προσπάθειαι προς ειρήνευσιν
ΙΙ. Ο Β' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο πόλεμος κατά της Βουλγαρίας
Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
Το Βορειοηπειρωτικόν
Αι νήσοι του Αιγαίου και το Άγιον Όρος
Μέρος 6ον: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΤΟΜΟΣ Δ΄. Η νέα εποχή 1922-1964 [...]

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ