Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Κατά τους Εβδομήκοντα (5 τόμοι)ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Κατά τους Εβδομήκοντα (5 τόμοι)
Tιμή Καταλόγου:75.00
Έκπτωση:33%
Τελική Τιμή:50.00€

5 τόμοι σκληρόδετοι σε καλή κατάταση

Επιμέλεια ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Η απόδοσις του νοήματος της Αγίας Γραφής, και μάλιστα εν συντομία, γενικώς δεν είναι έργον εύκολον, εξ αντιθέτου είναι δύσκολον κυρίως δια το βάθος των νοημάτων αλλά και δια το προσιδιάζον εις αυτήν γλωσσικόν ύφος. Ειδικωτερον η απόδοσις των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζει τας μεγαλυτέρας δυσκολίας. Αλλά μας ώθησεν εις την ανάληψιν τον εγχειρήματος τούτου αφ' ενός μεν η συναίσθησις της ανάγκης προσφοράς προς τους Χριστιανούς μιας συντόμου, απλής, πιστής, ευχρήστου και όσω το δυνατόν καταληπτής αποδόσεως του νοήματος, αφ' ετέρον δε αι προφορικαί και γραπταί σχετικαί παρακλήσεις και αξιώσεις εκ μέρους πλήθους ανθρώπων, γνωστών και αγνώστων. Και επί τούτοις η ομόφωνος εντολή της Αδελφότητος ημών. [...]
Εις έκαστον βιβλίον της Π.Δ. προτάσσομεν μικράν κατατοπιστικήν δια τον αναγνώστην εισαγωγήν. [...]
Ελπίζομεν ότι με το ανά χείρας έργον θα βοηθήσωμεν τους αναγνώστας εις σχετικώς απρόσκοπτον μελέτην και κατανόησιν των θεοπνεύστων βιβλίων Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς φυσικά και να ισχυριζώμεθα ότι το έργον μας αυτό είναι τέλειον. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Πρόλογος

Εισαγωγή
ΓΕΝΕΣΙΣ
-Εισαγωγή εις την Γένεσιν
-Η δημιουργία του κόσμου, κεφ. Α' 1-25
-Η πλάσις και η πτώσις του ανθρώπου, κεφ. Α' 26-Γ'
-Η αμαρτωλότης των ανθρώπων, κεφ. Δ'-ΣΤ' 4
-Ο κατακλυσμός κεφ. ΣΤ' 5 -Η'
-Αι ευλογίαι του Θεού προς τον Νώε· οι απόγονοι του Νώε, κεφ. Θ'-Ι'
-Η πυργοποιία και η διασπορά των ανθρώπων, κεφ. ΙΑ'
-Η κλήσις και η ιστορία του Αβραάμ, κεφ. ΙΒ'-ΚΕ'
-Ισαάκ και Ιακώβ, κεφ. ΚΕ'-ΛΣΤ'
-Η ιστορία του Ιωσήφ, κεφ. ΛΖ'-ΜΔ'
-Μετοικεσία Ιακώβ οικογενεικώς εις Αίγυπτον, κεφ. ΜΕ'-ΜΗ'
-Η τελευτή Ιακώβ και η ταφή του εις Χαναάν, κεφ. ΜΘ'-Ν'
ΕΞΟΔΟΣ
-Η κατάθλιψις των Ισραηλιτών εις την Αίγυπτον, κεφ. Α'
-Γέννησις και κλήσις του Μωϋσέως, κεφ. Β'-Δ'
-Ο Μωϋσής προς τον Φαραώ, κεφ. Ε'-ΣΤ'
-Αι δέκα πληγαί, κεφ. Ζ'-ΙΑ'
-Το πρώτον Πάσχα, κεφ. ΙΒ'
-Η διάβασις της Ερυθράς Θαλάσσης, κεφ. ΙΓ'-ΙΔ'
-Η ευχαριστήριος ωδή, κεφ. ΙΕ' 1-21
-Πορεία εις την έρημον. Γογγυσμοί, τιμωρίαι και θαύματα, κεφ. ΙΕ' 22-ΙΗ'
-Η Διαθήκη εις το Σινά και ο Δεκάλογος, κεφ. ΙΘ'-Κ'
-Αι επί μέρους εντολαί, κεφ. ΚΑ'-ΚΓ'
-Η επίσημος επικύρωσις της Διαθήκης, κεφ. ΚΔ'
-Λεπτομερείς διατάξεις δια την κατασκευήν της Σκηνής του Μαρτυρίου, κεφ. ΚΕ'-ΚΖ'
-Διατάξεις δια την λειτουργίαν της Σκηνής, κεφ. ΚΗ'-ΛΑ'
-Η λατρεία του χρυσού μόσχου, κεφ. ΛΒ'
-Η ανανέωσις της Διαθήκης, κεφ. ΛΓ'-ΛΔ'
-Η κατασκευή της Σκηνής και του θυσιαστηρίου μετά των εξαρτημάτων αυτών - Εγκαίνια, κεφ. ΛΕ'-Μ'
ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ
-Διατάξεις περί αιματηρών και αναιμάκτων θυσιών κεφ. Α'-Ζ'
-Καθιέρωσις του Ααρών ως αρχιερέως και των υιών του ως ιερέων, κεφ. Η'-Ι'
-Καθαρά και ακάθαρτα Ζώα, κεφ. ΙΑ'
-Διατάξεις περί νομικού καθαρισμού ανδρών, γυναικών, οικιών και άλλων μολυνθέντων αντικειμένων, κεφ. ΙΒ'-ΙΣΤ' 
-Διατάξεις περί αγιασμού, κεφ. ΙΖ'-ΚΒ' 
-Διατάξεις περί Σαββάτου, Πάσχα, Σκηνοπηγίας, Ιωβηλαίου, ειρηνικών προσφορών κ.λ.π. κεφ. ΚΓ'-ΚΕ'
-Ευλογίαι προς τους τηρητάς των θείων εντολών, κεφ. ΚΣΤ'
-Περί προσώπων, ζώων, κτημάτων και δεκάτης κεφ. ΚΖ'
ΑΡΙΘΜΟΙ
-Η αρίθμησις των δώδεκα φυλών, κεφ. Α'
-Η θέσις εκάστης φυλής περί την Σκηνήν, κεφ. Β'
-Καθήκοντα και δικαιώματα Λευϊτών, κεφ. Γ'-Δ'
-Η εκδίωξις των ακαθάρτων. Περί απαρχών, περί συζυγικής πίστεως και περί ναζηραίων, κεφ. Ε'-ΣΤ'
-Προσφοραί των αρχόντων υπέρ της Σκηνής του Μαρτυρίου. Καθιέρωσις των Λευϊτών, κεφ. Ζ'-Η' 
-Η εορτή του Πάσχα, κεφ. Θ'
-Η εκκίνησις, κεφ. Ι' 
-Γογγυσμοί, τιμωρίαι και ευεργεσίαι, κεφ. ΙΑ'-ΙΒ'
-Η αποστολή των δώδεκα κατασκόπων, κεφ. ΙΓ'
-Γογγυσμοί και στάσεις, κεφ. ΙΔ'
-Διατάξεις περί θυσιών και περί δικαιωμάτων των ιερέων και Λευϊτών, κεφ. ΙΕ'-ΙΘ'
-Περιπέτειαι εις την έρημον. Θάνατοι. Μάχαι προς εχθρούς. Οι δηλητηριώδεις όφεις, κεφ. Κ'-ΚΑ'
-Βαλάκ και Βαλαάμ, κεφ. ΚΒ'-ΚΔ'
-Διαφθορά και τιμωρία των Ισραηλιτών, κεφ. ΚΕ'
-Νέαι διατάξεις, κεφ. ΚΣΤ'-Λ' 
-Νικηφόροι πόλεμοι, κεφ. ΛΑ' 
-Προκαθορισμοί περί της γης της Επαγγελίας, κεφ. ΛΒ'-ΛΣΤ'
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
-Πρώτη ομιλία του Μωϋσέως: Περί των συμβάντων κατά τα τεσσαράκοντα έτη, περί των ευεργεσιών εκ μέρους του Θεού και των καθηκόντων του Ισραήλ απέναντι του Θεού, κεφ. Α'-Δ'
-Δευτέρα ομιλία του Μωϋσέως: Περί του Δεκαλόγου, περί των εντολών και των ευλογιών του Θεού, περί των καθηκόντων του Ισραηλιτικού λαού και περί της εξοντώσεως των ειδωλολατρών και των ψευδοπροφητών, κεφ. Ε'-ΙΓ'
-Διατάξεις περί καθαρότητας και αφέσεως κατά το έβδομον έτος, περί των τριών μεγάλων εορτών, περί θυσιών και προσφυγής εις τον αρχιερέα, περί προσόδων των ιερέων, περί πόλεων-καταφυγίων και περί αστικών τινών διατάξεων, κεφ. ΙΔ'-ΚΣΤ'
-Η κατακλείς της δευτέρας ομιλίας, κεφ. ΚΖ'-ΚΗ'
-Τρίτη ομιλία του Μωϋσέως: Υπομνήσεις, υποσχέσεις και απειλαί εκ μέρους του Θεού, κεφ. ΚΘ'-Λ'
-Προβολή υπό του Μωϋσέως Ιησού του Ναυή, ως διαδόχου του εις την ηγεσίαν του Ισραήλ. Ο Μωϋσής παραδίδει γραπτόν το Δευτερονόμιον, κεφ. ΛΑ'
-Η ωδή του Μωϋσέως, κεφ. ΛΒ'
-Ευλογίαι του Μωϋσέως προς τα φυλάς του Ισραήλ, κεφ. ΛΓ'
-Η τελευτή του Μωϋσέως, κεφ. ΛΔ'

ΕΣΔΡΑΣ Α'

1. Εισαγωγή
2. Λαμπρός εορτασμός του Πάσχα επί Ιωσίου. Ασέβειαι βασιλέων, ιερέων και λαού. Συμφοραί και υποδούλωσις
3. Άδεια παρά Κύρου και Αρταξέρξου περί επανόδου Ιουδαίων εις Ιερουσαλήμ και ανοικοδομήσεως ναού
4. Αι προς βράβευσιν γνώμαι τριών σωματοφυλάκων του βασιλέως. Βραβεύεται η του Ζοροβάβελ
5. Επιστροφή Ιουδαίων εις Ιερουσαλήμ και αρχή ανοικοδομήσεως του θυσιαστηρίου και του ναού
6. Κωλυσιεργία εκ μέρους των αρχόντων της Συρίας
7. Αποπεράτωσις της ανοικοδομήσεως, εγκαίνια και εορτασμός του Πάσχα
8. Αποπομπή των αλλοεθνών γυναικών. Πανηγυρική ανάγνωσις του Νόμου
ΕΣΔΡΑΣ Β'
1. Εισαγωγή
2. Διάταγμα του Κύρου περί επανόδου των Ισραηλιτών εις την Ιερουσαλήμ
3. Οι επανελθόντες εις την Ιουδαίαν
4. Συνέχεια ανοικοδομήσεως θυσιαστηρίου και ναού
5. Κωλυσιεργίαι. Απαγορευτική διαταγή Ξέρξου
6. Επιστολή αρχόντων προς Δαρείον και νέα άδεια δια την ανοικοδόμησιν
7. Ο Έσδρας και οι περί αυτόν εις την Ιερουσαλήμ
8. Βαθεία θλίψις του Έσδρα δια τας μετά αλλοεθνών γυναικών συζυγίας των Εβραίων. Αποπομπή αυτών
ΝΕΕΜΙΑΣ
1. Εισαγωγή
2. Θλιβερά κατάστασις των επαναπατρισθέντων εις Ιερουσαλήμ
3. Άδεια του Αρταξέρξου προς Νεεμίαν δια την ανοικοδόμησιν των τειχών της Ιερουσαλήμ
4. Εμπόδια εκ μέρους των εχθρών και οργάνωσις αμύνης εις την Ιερουσαλήμ
5. Επέμβασις του Νεεμίου κατά τοκογλύφων υπέρ του λαού
6. Δολιότητες και παγίδες των εχθρών κατά του Νεεμία
7. Κατάλογος των επανελθόντων από την εξορίαν
8. Μεγαλοπρεπείς εορταί. Μετάνοια και προσευχή
9. Επίσημοι πράξεις και υποσχέσεις
10. Οι εγκατασταθέντες εις Ιερουσαλήμ
11. Βεβηλώσεις και παραβάσεις. Κάθαρσις και περιφρούρησις του λαού 
ΤΩΒΙΤ [...]
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ
Εισαγωγή
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ

 

ΙΩΒ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΜΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
Εισαγωγή
-Φοβερά η αποστασία, η αμαρτωλότης, αλλά και η τιμωρία των Ιουδαίων. Βδέλυγμα οι προς τον Θεόν θυσίαι των. Πρέπει να μετανοήσουν. Η κάθαρσις
-Η επί όλης της οικουμένης βασιλεία του Κυρίου. Η καταδίκη της αμαρτωλής Ιουδαίας. Φόβος και τρόμος των Ιουδαιών
-Φοβεραί απειλαί θείας τιμωρίας κατά της αμαρτωλής Ιερουσαλήμ. Αγαθαί υποσχέσεις δια τους αγαθούς
-Ο αμπελών του Θεού. Έγινε κακός αμπελών. Σκληρά αλλά και δίκαια καταστροφή της αμπέλου, του ισραηλιτικού δηλαδή λαού
-Το όραμα του Ησαΐου. Η επίσημος κλήσις και αποστολή του
-Υπό ποίας περιστάσεις προεφητεύθη ο Εμμανουήλ. Το σημείον του Θεού και η άσπιλος αγιότης του Εμμανουήλ. Η επερχόμενη καταστροφή της Ιουδαίας
-Τιμωρία και σωτηρία. Παρηγορητικαί προφητείαι. Νουθεσίαι [...]
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ
Παράρτημα: ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ