Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΑΣΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣΈτος έκδοσης: 1958Συγγραφέας: Φιλιππίδης Ιω. ΛεωνίδαςΕκδοτικός οίκος: Ιδιωτική Έκδοση

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΑΣΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ
Tιμή Καταλόγου:60.00
Έκπτωση:50%
Τελική Τιμή:30.00€

Επίτομος Ιστορία, των θρησκευμάτων" εις δύο τόμους, ισομεγέθεις τω παρόντι, ακολουθεί, συν Θεώ, τη παρούση εκδόσει.
Το παρόν έργον εκδίδωμι ως εδίδαξα αυτά προ ετών, ότε η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου μοι είχεν αναθέσει επί τετραετίαν τα μαθήματα της τότε κενής πρώτης έδρας της Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης. Το απέραντον πηγαίον υλικόν επεξειργαζόμην έκτοτε συστηματικώς, διεκμελετών και την έκτοτε άχρι σήμερον διεθνή βιβλιογραφίαν προς συγχρονισμόν του έργου. Οίκοθεν νοείται, ότι η άμεσος άντλησις τον εφ' εκάστω θέματι πρώτου υλικού απ' ευθείας από των πηγών επί του ευρυτάτου παγκοσμίου και πανθρησκειακού πεδίου και η περαιτέρω συστηματική διεξεργασία και επιστημονική διαπραγμάτευσις αυτού μετά πλήρους, κατά γε το εφικτόν, βιβλιογραφικού συγχρονισμού απήτησαν μόχθον πολύν και μακρόν· τούτον αντεστάθμιζε και κατεγλύκαινεν η κατά την πρόοδον της ερεύνης ολονέν και διαυγέστερον αποκαλυπομένη μεγαλειώδης επί του πλανήτου τούτου εργασία της διακυβερνώσης τα σύμπαντα θείας Προνοίας προς χειραγώγησιν της ανθρωπότητος εις Χριστόν, δι' Αυτού δε και εν Αυτώ εις την διαιωνίως νοσταλγουμένην αληθή θεογνωσίαν και αληθή λύτρωσιν. Η από της διαπιστώσεως ταύτης βαθυτάτη ικανοποίησις και μυστική χαρά απεκορυφούτο πλειστάκις εις έξαρσιν και έκστασιν, πάσης περιγραφής ανωτέραν, αφ' ης νέα δύναμις προς νέαν έρευναν εξησφάλιζε του έργου την συνέχειαν· έζησα μετ' αυτόν σκιρτήματα και χαράς και πνευματικάς ανατάσεις και συγκινήσεις αλησμόνητα!
Η κυρία γραμμή του έργου, η δι' όλου αυτού απ' αρχής άχρι τέλους διήκουσα, περί ην σπονδυλούνται τα επί μέρους θέματα εις αρχιτεκτονικώς ενιαίαν δομήν, είναι η επιστημονική εξ αντικειμενικής ερεύνης απόδειξις, ότι δια των τριών μεγάλων πολιτισμών -του Ελληνικού, του Ρωμαϊκού και του Ιουδαϊκού- και δια των φιλοσοφιών και θρησκευμάτων πάντων των λαών η Θεία Πρόνοια παρεσκεύασε την ανθρωπότητα εις Χριστόν και ότι ο Θεάνθρωπος, εις Ον δια γε τούτο και αφιερούται το έργον, ήλθεν ως απάντησις της παγκοσμίου ανά τους αιώνας αναζητήσεως του Ενός Αληθινού Θεού, ως πλήρωσις δ' άμα και πλήρωμα της παγκοσμίου λυτρωτικής νοσταλγίας, ήτις απεκορυφώθη εις την παγκόσμιον θεανθρωπικήν προσδοκίαν.
Όθεν η επιστημονική αύτη έρευνα εκινήθη επί παγκοσμίου, πανιστορικού και πανθρησκειακού, πεδίου και επί τη βάσει εληλεγμένων πηγαίων πληροφοριών από των ιερών και φιλοσοφικών κειμένων των λαών και προσάγει υλικόν, δια πρώτην φοράν εις την διεθνή βιβλιογραφίαν προσφερόμενον εις ενιαίαν σύνθεσιν ισχυράς αποδεικτικής ολκής δια την Προσωπικότητα και το έργον του Θεανθρώπου Λυτρωτού. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

1§. Η εποχή της Καινής Διαθήκης

Χρονικά όρια
Περιεχόμενον
Ιστορικά πλαίσια:
Ο Ελληνικός πολιτισμός καθόλου τε και υπό την ελληνιστικήν του μορφήν. Η δι' αυτού προπαρασκευή της "οικουμένης" εις Χριστόν
Ο Ιουδαϊκός πολιτισμός
Ο Ρωμαϊκός και Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός
2§. Η ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης ως μάθημα
Ορισμός
Θέσις του μαθήματος εν τη Χριστιανική Θεολογία
Σκοπός
Μέθοδος
Θεμελίωσις του μαθήματος: Αγιογραφική, Ιστορική, Θεολογική, εν η και θρησκειολογική
ΜΕΡΟΣ 1ον: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ι. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ΔΙ' ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ
Κοινή εθνική των Ελλήνων συνείδησις
Προς εξελληνισμόν της "οικουμένης": Πολιτική και πνευματική των Ελλήνων ανασυγκρότησις δια την μεγάλην εξόρμησιν
Η λέξις "οικουμένη" και ο οικουμενικός σκοπός
Η υπερεθνική οικουμενική έννοια: "Έλλην"
Το πνευματικόν κέντρον της οικουμενικής κινήσεως: Αθήναι
Προς πλήρη πολιτικήν ενότητα: Ισοκράτης
Αναζήτησις ορατού συμβόλου εθνικής ενότητος, ήτοι βασιλέως - Καλλισθένης
Η πραγματοποίησις της εθνικής ενότητος δια της Ελληνικής Μακεδονικής Δυναστείας:
Αλέξανδρος Α΄
Περδίκας Β΄
Αρχέλαος
Φίλιππος:
Ευρύτατη λαϊκή στρατιωτική βάσις της κρατικής πυραμίδας εν τη βασιλευομένη δημοκρατία
Η πανελλήνιος ενότης αναλώμασι των τοπικών αυτονομιών. - Αντίδρασις του Δημοσθένους
Αναδιοργάνωσις της Αμφικτυονίας ως οργάνου προς πανελληνίους αποφάσεις
Η βορειοελλαδική (Μακεδονική) Πέλλα κέντρον του πανελληνίου πολιτισμού
Η πανελλήνιος ένωσις υπό βασιλέα πραγματικότης πλέον
Το "Συνέδριον" (=η Κοινωνία των Ελληνικών κρατιδίων, ο Πανελλήνιος ΟΗΕ) εν Κορίνθω. - Η Νομοθετική (του Συνεδρίου) και η Εκτελεστική (του βασιλέως) εξουσία
3§. Η πραγματοποίησις του εξελληνισμού της Οικουμένης: ο Μέγας Αλέξανδρος:
α. Ενίσχυσις των πανελληνίων θεσμών
β. Η νέα Ελληνική γεωγραφική πραγματικότης: Εκπολιτιστικαί εκστρατείαι από Πέλλης μέχρις Ινδικού Ωκεανού. - Η Ελληνική "Οικουμένη"
γ. Η νέα πολιτιστική πραγματικότης: Ελληνικός κοσμοπολιτισμός, ο οικουμενικός "Έλλην" και ο "Άνθρωπος" ως υπερεθνική πνευματική Προσωπικότης
δ. Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
4§. Η Ελληνιστική περίοδος
5§. Συνέπειαι και επιδράσεις της Ελλ. Κοσμοκρατορίας:
Α) Γλωσσικαί: Η "Κοινή" Ελληνική παγκόσμιος γλώσσα. - Γενεσιουργά αυτής αίτια:
Πρόδρομοι κινήσεις
Η διαμόρφωσις της "Κοινής"
Β) Φιλοσοφικαί:
Η περί ενιαίας Αρχής του Παντός έννοια:
-Ορφική θεολογία
-Μοίρα
-Ζευς - Δευς
-Ομηρική θεολογία
-Ησίοδος
-Θέογνις ο Μεγαρεύς
-Τέρπανδρος
-Οι φιλόσοφοι:
Ίωνες (Θαλής, Αναξίμανδρος, Διογένης Απολλωνιάτης)
Πυθαγόρειοι (Πυθαγόρας, Θεωρίδας, Τίμαιος Λοκρός)
Ελεάται (Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος)
Φυσικοί (Ηράκλειτος, Εμπεδοκλής, Δημόκριτος, Αναξαγόρας)
Σοφισταί (Πρωταγόρας, Πρόδικος, Ευήμερος, Θρασύμαχος, Κριτίας)
-Οι τραγικοί: Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αντιφών
-Ποιηταί και ιστορικοί: Πίνδαρος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Άρατος, Επίχαρμος
-Αρχή θρησκειακού Συγκρητισμού
-Οι μεγάλοι φιλόσοφοι:
α. Σωκράτης
β. Πλάτων
Α. Τρόπος υπάρξεως του Θεού: Το Ον καθ' Αυτό
Ουσία και ιδιότητες του Θεού
Ενότης ή ενιαίον του Θεού
Β. Τρόπος αποκαλύψεως του Θεού
γ. Αριστοτέλης
-Η δικανική Ρητορεία:
Δημοσθένης
Ισοκράτης
-Στωική φιλοσοφία
-Ο Εις Θεός:
Ο Θεός των θεών
Πολυωνυμία του Ενός ανωνύμου Θεού
Η πρώτη περί του Θεού έννοια
Ιδιότητες του Θεού καθ' εαυτόν
Συνάρτησις του Θεού προς τον κόσμον και ιδιότητες του Θεού από της συναρτήσεως ταύτης [...]
-Ο εις κόσμος
-Στωϊκός και χριστιανικός κοσμοπολιτισμός
ΙΙ. Ο ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΙΙΙ. Ο ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ 2ον: ΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ι. ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΙΣ
ΙΙ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, ΤΩ ΜΟΝΩ ΙΣΤΟΡΙΚΩ ΘΕΑΝΘΡΩΠΩ ΛΥΤΡΩΤΗ
ΜΕΡΟΣ 3ον: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο