Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικήςΚωδικός: 978-960-9482-00-4Έτος έκδοσης: 1999Συγγραφέας: Σταματάκος, Ιωάννης Δ.Εκδοτικός οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΑρχαία Ελληνικά, Γραμματική, συντακτικό & μορφολογία, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ

Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής
Tιμή Καταλόγου:34.84
Έκπτωση:48%
Τελική Τιμή:18.00€

Δεν είναι απολύτως γνωστόν που και πότε εδημιουργήθη η Ελληνική γλώσσα. Τα αρχαιότερα εκ των σωζομένων γραπτών μνημείων της είναι τα Ομηρικά έπη (περί τον 8ο αι.). Μέχρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ωμιλείτο εις την Κυρίως Ελλάδα και τας αποικίας της (παραλίων Μ. Ασίας και Ευξείνου, Κάτω Ιταλίας, Σικελίας κ.ά.). Δια του μεγάλου εκείνου κατακτητού και εκπολιτιστού επεξετάθη εις ολόκληρον την Ανατολήν. Κατά μικρόν απέβη παγκόσμιος γλώσσα, απαραίτητος δια πάντα πολιτισμένον, διότι οι Έλληνες είχον επιτελέσει καταπληκτικάς προόδους εις όλους τους τομείς των τεχνών και των επιστημών, και εις τας συγγραφάς των ησχολούντο περί πάντα τα εδάφη της ανθρωπίνης γνώσεως. Ό,τι περίπου συνέβη κατά τον Μεσαίωνα με την Λατινικήν και κατά τους νεωτέρους χρόνους με την Γαλλικήν.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θέσις της Ελληνικής εις το γλωσσικόν γενεολογικόν δένδρον
Η Ελληνική και αι διάλεκτοι αυτής
Σύντομος επισκόπησις των Γραμματικών σπουδών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟΝ
Τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου
Προφορά
Πνεύματα και άλλα τινά σύμβολα αναγνώσεως
Τόνοι και κανόνες τονισμού
Άτονα ή προκλητικά
Έγκλισις τόνου - Εγκλιτικά
Ταξινόμησις των φθόγγων
Συμπλέγματα και αλλοιώσεις φθόγγων
Α'. Αλλοιώσεις εν τω εσωτερικώ της λέξεως
Αλλοιώσεις φωνηέντων - Συναίρεσις
Αλλοιώσεις συμφώνων
Β'. Αλλοιώσεις φθόγγων εν τέλει λέξεων
Αλλοιώσεις φωνηέντων - Έκθλιψις. Κράσις
Αλλοιώοεις τελικών συμφώνων
Χωρισμός εις συλλαβάς (συλλαβισμός)
Χρονική ποσότης συλλαβών
Φωνητικοί Νόμοι
Το φθογγικόν υλικόν της Ιαπετικής γλώσσης
Πώς οι φθόγγοι της Ιαπετικής Μητρός - Γλώσσης εκληρονομήθησαν υπό της Αρχαίας Ελληνικής
Το φθογγικόν υλικόν της Αρχαιοτάτης Ελληνικής και η εξέλιξίς του μέχρι της Αττικής Διαλέκτου
-Περαιτέρω εξελίξεις των εκ της Ιαπετικής κληρονομηθέντων εν τη Ελληνική
Πρόσθετα φωνήεντα
Επική επέκτασις
Μετρική έκτασις
Υφαίρεσις - Συγκοπή - Αποκοπή
Τροπή των ι, ε, υ προ φωνηέντων εις ι, ε, υ
Ανάπτυξις φωνήεντος
Νόμοι των καταλήξεων
Αφομοίωσις συμφώνων εξ επαφής
Αφομοίωσις συμφώνων εκ των άπω
Ανομοίωσις συμφώνων εκ των άπω
Απλοποίησις
Μετάθεσις φθόγγων
Αλλοιώσεις της ποιότητος των φωνηέντων εξ επιδράσεως των γειτνιαζόντων φθόγγων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΤΥΠΙΚΟΝ
Ι. ΚΛΙΣΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΑΡΘΡΟΥ [...]
ΙΙ. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ΙΙΙ. ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΙ
IV. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
V. ΡΗΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Είδος βιβλίου: Δερματόδετο
Σελίδες: 566
Θέματα: Αρχαία Ελληνικά, Γραμματική, συντακτικό & μορφολογία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα